W związku z wejściem w życie w dniu 5 września 2018 roku ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 1592) zobligowani Państwo jesteście do zmiany swoich decyzji w zakresie gospodarowania odpadami:

  • obowiązek wyposażenia miejsc zbierania i przetwarzania odpadów w system wizyjny (do 22 lutego 2019 roku)
  • dostosowanie decyzji w zakresie gospodarowania odpadami do nowych przepisów (termin złożenia wniosków do 5 września 2019 roku):
  • wskazania we wniosku maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku
  • wskazania największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów
  • wskazania całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów
  • operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,    uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej
  • postanowienie uzgadniające warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów wydane przez komendanta powiatowego (miejskiego) PSP
  • ustanowienie zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczegozaświadczenia o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku oraz oświadczenia o niekaralności osób za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach

 W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA POMOCĄ W POWYŻSZYM ZAKRESIE PROSIMY O KONTAKT

- - - - -